Doprava je krev ekonomiky, my jsme

Žádost o převod licence k užívání programu RAALTRANS Editor

Výňatek z licenčního ujednání, jehož podmínky byly instalací nebo používáním programu uživatelem přijaty.

  • Práva k užívání SW RAALTRANS (autorská práva k němu jsou majetkem firmy ComArr, s.r.o. Pardubice) jsou obecně nepřenositelná, t.j. každá firma je musí získat od držitele autorských práv za cenu uvedenou v ceníku (www.comarr.cz).
  • Uživatel zejména nesmí práva k užívání SW převádět na jiný subjekt, prodávat, půjčovat či pronajímat je nebo jiným způsobem umožnit užívání SW třetí straně. Dále nesmí upravovat nebo zahrnovat SW do jiného produktu.

Celé znění licenčního ujednání najdete v základním menu programu RAALTRANS Editor, v sekci ,,Nápověda‘‘.

!!! Převod z právnické osoby na právnickou osobu není možný. !!!

Výjimky pro převod práv k užívání programu Raaltrans Editor:

  1. Převod práv mezi nejbližšími rodinnými příslušníky–fyzickými osobami. Ne mezi sourozenci. [ Vyplnit žádost ]
  2. Převod v případě právního nástupnictví nebo dědictví. [ Vyplnit žádost ]
  3. Převod z fyzické osoby na právnickou a z právnické osoby na fyzickou, kde je žádající osoba podle Výpisu z obchodního rejstříku jediným společníkem. [ Vyplnit žádost ]
  4. Převod, kde je žádající fyzická osoba podle Výpisu z obchodního rejstříku částečným společníkem. [ Vyplnit žádost ]