VÝPOVĚĎ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH INFORMACÍ A NÁSLEDNÁ ŽÁDOST O PŘEVOD LICENCE K UŽÍVÁNÍ PROGRAMU RAALTRANS EDITOR, KDE nová firma PŘEBÍRÁ PRÁVA A POVINNOSTI stávající firmy (dle Zápisu V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU NEBO DĚDICTVÍm)

Stávající firma dává výpověď ze Smlouvy o poskytování dopravních informací dle bodu 4.2 a vzdává se práv k užívání SW RAALTRANS Editor a nová firma žádá o uzavření nového smluvního vztahu s firmou RAALTRANS. Současně stávající a nová firma žádají o převod práv a povinností z licenčního ujednání k užívání SW RAALTRANS Editor.

Převod je možný za podmínky, kdy nová firma přebírá práva a povinnosti stávající firmy - právní nástupnictví nebo dědictví.

Písemná žádost musí být potvrzena podpisy osob, které mají právo zastupovat každou z obou firem včetně identifikace podepsaných osob.

Kopie originálního výpisu nové firmy ze Živnostenského nebo Obchodního rejstříku musí být spolu s dokladem potvrzujícím právní nástupnictví (notářský zápis, rozhodnutí soudu, apod.) přílohou této žádosti.

V případě nesplnění všech náležitostí nebude žádost dále předána ke schvalovacímu procesu.

V případě kladného posouzení žádosti firmou ComArr, s. r. o. (držitel licenčních práv) a RAALTRANS Vám bude zaslána firmou ComArr, s.r.o. zálohová faktura a po jejím uhrazení Vám budou doporučeně odeslány na sídlo nové firmy dvě vyhotovení originálních Smluv o poskytování dopravních informací, které je nutné do 6-ti dnů ode dne přijetí vyplnit a odeslat zpět na adresu uvedenou na Smlouvě o poskytování dopravních informací (teprve po přijetí obou dvou vyhotovení smluv Vám budou změněny informace o firmě v databance RAALTRANS).

Tato výjimka pro převod práv k užívání SW RAALTRANS Editor je zpoplatněna částkou ve výši 10% z ceníkové ceny převáděného programu.

Po uhrazení této částky Vám bude zasláno firmou ComArr, s. r. o. písemné potvrzení o uskutečněném převodu (nabytí práv k užívání SW RAALTRANS).

Stávající firma
Nová firma