VÝPOVĚĎ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH INFORMACÍ A NÁSLEDNÁ ŽÁDOST O PŘEVOD LICENCE K UŽÍVÁNÍ PROGRAMU RAALTRANS EDITOR, KDy FYZICKÁ OSOBA je PODLE VÝPISU Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU ČÁSTEČNÝM SPOLEČNÍKEM

Stávající firma dává výpověď ze Smlouvy o poskytování dopravních informací dle bodu 4.2 a vzdává se práv k užívání SW RAALTRANS Editor a nová firma žádá o uzavření nového smluvního vztahu s firmou RAALTRANS a. s. Současně stávající a nová firma žádají o převod práv a povinností z licenčního ujednání k užívání SW RAALTRANS Editor.

Převod je možný za podmínky, kdy fyzická osoba je podle Výpisu z obchodního rejstříku částečným společníkem právnické osoby. (Převod z fyzické osoby na právnickou, převod z právnické osoby na fyzickou).

Tato výjimka pro převod práv k užívání SW RAALTRANS Editor je zpoplatněna.

Pravidlo pro výpočet ceny: Nová firma (právnická/fyzická osoba) doplatí poměrnou část z ceny převáděného programu adekvátní k výši obchodního podílu, který není v majetku stávající firmy. Pro přesnou informaci o ceně převodu licence můžete vyplnit TENTO FORMULÁŘ nebo se telefonicky (+420 466 889 229) obrátit na firmu ComArr, s.r.o (držitel licenčních práv).

Písemná žádost musí být potvrzena podpisy osob, které mají právo zastupovat každou z obou firem, včetně identifikace podepsaných osob.

Kopie originálního výpisu nové firmy z Obchodního rejstříku musí být přílohou této žádosti.

V případě nesplnění všech náležitostí nebude žádost dále předána ke schvalovacímu procesu.

V případě kladného posouzení žádosti firmou RAALTRANS a. s. a firmou ComArr, s. r.o. (držitel licenčních práv), Vám bude firmou ComArr, s.r.o. zaslána na Váš e-mail, fax zálohová faktura.

Po uhrazení této částky Vám bude zaslán firmou ComArr, s.r.o. písemné doklad o uskutečněném převodu (nabytí práv k užívání SW RAALTRANS Editor) a daňový doklad.

Spolu s výše uvedenými náležitostmi Vám budou zaslány na sídlo nové firmy dvě vyhotovení originálních Smluv o poskytování dopravních informací, které je nutné do 6-ti dnů ode dne přijetí vyplnit a odeslat zpět na adresu uvedenou na Smlouvě o poskytování dopravních informací (teprve po přijetí obou dvou vyhotovení smluv Vám budou změněny informace o firmě v databance RAALTRANS).

Stávající firma
Nová firma