Články

Na této stránce můžete nalézt články na aktuální témata spojená nejen s databankou RAALTRANS.

Dispečérské minimum

1.6.2018 | Uzavírání přepravních smluv v nákladní silniční dopravě je ve firmách často v kompetenci jednotlivých dispečerů a disponentů přepravy. Tento pracovník by měl být neustále veden k obezřetnosti a měla by být kontinuálně zvyšována jeho kvalifikace jak v oboru právním (úmluva CMR, občanský zákoník,…) tak v oboru dopravním.

Právě dispečer, ať už na straně dopravce nebo přepravce, stvrzuje a domlouvá přepravní smlouvu a veškerá další ujednání v ní uvedená. Přečtení podmínek však často nastává až v okamžiku zaslané výhrady druhou stranou, případně v okamžiku reklamace a sporu. Mezi velice častá ujednání patří rozhodčí doložky, ustanovení příslušnosti soudu pro případný spor, smluvní pokuty a penále, podmínky a termíny dodání přepravních dokladů a faktury a řada dalších. Jejich nedodržení může mít vliv na řádné proplacení faktury.

Znalost úmluvy CMR je nezbytná v okamžiku nedodržení termínů nakládky a vykládky, reklamací, poškození zboží a dalších nepříjemných věcí, které se mohou stát během přepravy. Nedodržení termínů a lhůt uvedených v úmluvě pro zaslání výhrady může vést k tomu, že se na „problémovou“ přepravu hledí jako na bezvadnou. Další neméně důležitou částí, na kterou řada firem zapomíná je rozdílná úprava promlčecí lhůty u přeprav podléhajících této úmluvě oproti občanskému zákoníku. Dle článku 32 se nároky z přeprav promlčují za jeden rok. V praxi se jedná o jeden rok a 3 měsíce od uzavření přepravní smlouvy.

Z dopravních znalostí a znalostí trhu bych chtěl pro pozici dispečera vyzdvihnout detailní znalost a využívání funkcí přepravních databank a orientaci mezi firmami na dopravním trhu.

V dnešní elektronické době, kdy objednávka probíhá velice rychle pomocí e-mailu (nebo dokonce i ústní formou po telefonu) je stěžejní věcí prověření firmy, se kterou chci spolupracovat. Speditér ověřuje dopravce z hlediska jeho důvěryhodnosti a referencí, dopravce ověřuje speditéry z pohledu platební morálky. V rámci tohoto procesu hrají důležitou roli i spediční databanky, které své zákazníky prověřují a poskytují řadu užitečných dat a informací. Zvláštní formu prověření doporučuji v okamžiku, kdy poprvé spolupracujete s novým partnerem. Vhodným vodítkem na postup je „desatero speditéra“, které bylo sestaveno v rámci pracovní skupiny „Podvodná jednání v dopravě“ na Svazu spedice a logistiky.

Databanka RAALTRANS organizuje v rámci vzdělávání svých uživatelů a v rámci seznámení s databankou pro nové uživatele každoročně 30 bezplatných školení v různých městech České republiky a 30 bezplatných školení na Slovensku.