Formulář pro souhlas se zpracováním osobních údajů fyzických osob je možné stáhnout ZDE.

 

Zásady zpracování osobních údajů

V rámci tohoto dokumentu si Vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů při provozu internetových stránek raaltrans.com a raal.cz a raal.sk (dále jen internetové stránky).

Provozovatelem internetových stránek a zároveň správcem a zpracovatelem osobních údajů je poskytovatel služeb – společnost RAALTRANS a.s., IČO: 03192041, Jana Černého 545/48, Hradec Králové – Věkoše, 503 41, CZ.

Společnost RAALTRANS a.s. přistupuje odpovědně ke zpracování osobních údajů a zejména dbá na jejich zabezpečení, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Při zpracování osobních údajů se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete vždy obrátit přímo na společnost RAALTRANS a.s., která je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním. Doručovací adresa: Jana Černého 545/48 , Hradec Králové – Věkoše, 503 41, CZ, dále můžete správce kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr@raal.cz.

Provozovatel zpracovává pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, IP adresu, adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu, IČ, DIČ) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo. Dále zpracovává údaje o Vámi provedeném nákupu či o poskytnutých službách, včetně případné komunikace, zejména týká-li se reklamace, vrácení zboží či uplatňování Vašich práv.

Osobní údaje zpracovává provozovatel za tím účelem, aby Vám mohl poskytnout své služby. Abyste mohli uzavřít smlouvu, tj. abyste mohli využít služby kontaktní databanky, potřebuje poskytovatel bezpodmínečně znát Vaše identifikační a kontaktní údaje. Pro tento účel nepotřebuje poskytovatel Váš souhlas se zpracováním těchto osobních údajů; zákonným důvodem je v tomto případě plnění smlouvy (a případně přijetí opatření před uzavřením smlouvy). Vaše osobní údaje zpracovává poskytovatel i pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího z námi poskytnutých služeb.

Osobní údaje zpracovává poskytovatel též za účelem marketingu: Pokud si přejete dostávat obchodní sdělení (dále také „newslettery), bude poskytovatel Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely zasílání newsletterů. Newslettery budou chodit na emailovou adresu nebo telefonní číslo, které zadáte; a to buď v rámci objednávkového procesu nebo v přihlášení k odebírání newsletterů. Zasílání obchodního sdělení je možné kdykoli zrušit.

Za účelem zkvalitňování našich služeb či pro případ budoucího sporu je poskytovatel oprávněn nahrávat telefonické hovory či uchovávat záznamy z online chatu v rámci našeho zákaznického centra. Tyto nahrávky jsou uchovávány po dobu šesti měsíců a poté jsou likvidovány. Po stejnou dobu je uchovávána také online chat komunikace.

Poskytovatel je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, typicky v případě jakéhokoli sporu. V tomto případě tedy nepotřebuje ke zpracování osobních údajů Váš souhlas. Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, např. je poskytovatel povinen uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu.

Internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že vaše soubory cookies, včetně trvalých zpracováváme. Soubory cookies jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Cookies umožňují internetové stránce zaznamenávat informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě internet bylo mnohem složitější.

V rámci nastavení vašeho prohlížeče tak můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílí poskytovatel se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas s propojením našich služeb: Google apod.

Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předává poskytovatel těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředává jim však vaše identifikační údaje.

Poskytovatel pečlivě zvažuje a posuzuje, zda je předání osobní údajů jinému příjemci nutné, a zejména zda případný příjemce je schopen zajistit adekvátní ochranu předávaných osobních údajů. K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Konkrétně jsou osobní údaje předávány:

 • RAALTRANS s. r. o., IČO: 55876528, Malý Cetín 151, Malý Cetín, 951 07, SK
 • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků;
 • poskytovatelům servisních, poštovních a přepravních služeb;
 • některé osobní údaje mohou být na vyžádání předávány příslušným orgánům veřejné moci.

Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu poskytovatele, ledaže k tomu mají zákonný důvod.

Vaše osobní údaje nepředává poskytovatel do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemá ani v úmyslu.

Kdykoli se na nás můžete obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a poskytovatel Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům. Poskytovatel však upozorňuje, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí je oprávněn požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se na poskytovatele obrátit s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o vás poskytovatel vede, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální. Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se obrátit na poskytovatele s žádostí, aby Vaše osobní údaje zpracovávané poskytovatele byly vymazány. Poskytovatel vymaže Vaše osobní údaje, jestliže údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány,

 • pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů,
 • údaje byly zpracovány protiprávně,
 • údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo
 • údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete se obrátit na poskytovatele, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů. Poskytovatel omezí zpracování Vašich osobních údajů, jestliže:

 • popíráte přesnost vašich osobních údajů,
 • zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj,
 • budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože
 • již byl splněn účel, pro který poskytovatel údaje zpracovával, nebo
 • jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem poskytovatele převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se obrátit na poskytovatele, aby Vám Vaše osobní údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.

Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů máte právo jej kdykoli odvolat.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, zejména jestliže:

 • poskytovatel provádí zpracování osobních údajů na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže Vám poskytovatel prokáže, že její oprávněný zájem má přednost před Vašimi zájmy.
 • vaše osobní údaje zpracovává poskytovatel pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

Doba zpracování osobních údajů je dána konkrétním účelem zpracování v tomto dokumentu. Doba, po kterou bude poskytovatel zpracovávat Vaše osobní údaje je daná povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jste uzavřeli a dalšími povinnostmi, které ukládá zákon, např. povinnost archivace zákonem stanovených dokumentů. V některých případech je doba zpracování osobních údajů závislá na trvání Vašeho souhlasu se zpracováním. V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu nebo k jejichž zpracování nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

Pokud budete chtít uplatnit některé z Vašich práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

a) písemně, odesláním žádosti na adresu sídla poskytovatele,

b) e-mailem na adresu gdpr@raal.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.

c) prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Uveďte do ní:

1) Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození

2) O výkon, jakého práva žádáte

3) Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje

4) Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o Vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

V případě, že jsou tyto zásady ochrany osobních údajů vyhotoveny ve dvojjazyčné verzi, má přednost verze vydaná v českém jazyce.

V případě, že máte za to, že poskytovatel zpracovává Vaše údaje nezákonným způsobem, máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.