Formulář pro souhlas se zpracováním osobních údajů fyzických osob je možné stáhnout ZDE.

 

Zásady zpracování osobních údajů ve Skupině RAALTRANS

 

Skupina RAALTRANS (dále jen „RAALTRANS“) zahrnuje: RAALTRANS a.s. (IČO: 03192041), Radek Žilka - RAALTRANS (IČO: 44416903), Radek Žilka - RAALTRANS, Malý Cetín 151, 951 07, Malý Cetín, Slovenská republika (IČO: 44066538). Správcem údajů je společnost RAALTRANS a.s., IČO: 03192041 (dále jen „Správce“).  

Společnost RAALTRANS a.s., IČ: 03192041, sídlem Jana Černého 545/48, Hradec Králové, PSČ 503 41, zapsaná v evidenci oddíl B, vložka 3320, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Skupinou RAALTRANS.

RAALTRANS zpracovává osobní údaje subjektu údajů v souladu s platnou právní úpravou. Počínaje dnem 25. května 2018 budou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

RAALTRANS zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje poskytl a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění konkrétního účelu vyplývajícího ze smluvního vztahu, dále pak k jejich poskytnutí v rámci zákonných povinností, a to po dobu nezbytně nutnou k účelům využití těchto údajů a informací pro využití databanky.

Základní účely zpracování osobních údajů RAALTRANS:

 • pro účely související se službou databanky, zejména pro poskytnutí služby, pro zajištění všech dalších činností s realizací služby
 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • zajištění provozních činností
 • účetní a daňové účely
 • vymáhání pohledávek
 • splnění právní povinnosti
 • přímý marketing (informační a produktové kampaně) RAALTRANS
 • ochrana majetku a osob
 • ochrana svých práv a právem chráněných zájmů, dalších příjemců služby databanky či
 • třetích osob, včetně práv duševního vlastnictví
 • účely oprávněných zájmů RAALTRANS nebo třetí osoby, za předpokladu, že tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami subjektu údajů

Rozsah zpracování osobních údajů RAALTRANS:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, IČO, případně DIČ, EU DIČ,
 • adresní údaje: adresa trvalého bydliště, příp. místo podnikání, adresa provozovny, doručovací adresa
 • kontaktní údaje: telefon, příp. fax, e-mail, www stránky, e-mail fakturace, příp. další obdobné kontaktní a doplňující informace
 • další osobní údaje: autorizační kontakt, telefon, pro účely správy uživatelských přístupů a aplikací
 • údaje o využívání služeb: údaje o využívání služeb databanky RAALTRANS pro zajištění všech dalších činností souvisejících s realizací služby a pro vývoj nových služeb atd.
 • údaje pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů: údaje informačních a komunikačních technologií pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik
 • ostatní údaje pro zajištění oprávněného zájmu RAALTRANS

Osobní údaje, které RAALTRANS zpracovává se souhlasem subjektu údajů, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který může subjekt údajů udělit.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi subjektem údajů a RAALTRANS je poskytnutí osobních údajů dobrovolné. RAALTRANS ale nemůže uzavřít Smlouvu o poskytování dopravních informací a poskytnout službu, pokud jí nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření příslušné smlouvy a poskytnutí služby. 

Zdroje osobních údajů:

 • přímo od subjektu údajů při jednání o uzavření Smlouvy o poskytování dopravních informací, poskytnutím služby a při její následné realizaci, příp. od třetích osob
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (veřejný rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, rejstřík VIES, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě subjekt údajů zveřejní)
 • od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů
 • případně od dalších subjektů, pokud k tomu dal subjekt údajů svůj souhlas

Zajištění ochrany osobních údajů:

 Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou kontrolou. RAALTRANS disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem a přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji subjektů údajů přicházejí do styku v rámci plnění pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

RAALTRANS zpracovává a uveřejňuje osobní údaje v rámci provozu databanky RAALTRANS, jakož i nabídky služeb a ostatních činností, ostatním příjemcům databanky po dobu nezbytně nutnou k účelům využití těchto údajů a informací pro využití databanky.

Zpracovatelé a příjemci:

Zpracovateli osobních údajů jsou zejména:

 • Skupina RAALTRANS
 • specializovaní externí dodavatelé nebo poskytovatelé služeb na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou zejména:

 • Skupina RAALTRANS
 • uživatelé databanky RAALTRANS na základě uzavřené Smlouvy o poskytování dopravních informací

Práva subjektu údajů ve vztahu k osobním údajům:

Subjekt údajů se může na Správce obrátit s žádostmi v rámci výkonu svých následujících práv:

 • práva na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu,
 • práva vznést námitku proti zpracování jeho/jejích osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů RAALTRANS nebo třetí osoby, za předpokladu, že tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami subjektu údajů,
 • práva na výmaz jeho/jejích osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřeba za účely uvedenými v odstavci: Základní účely zpracování osobních údajů RAALTRANS, subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány bez právního základu.
 • práva na omezení zpracování v případě, že subjekt údajů napadá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby RAALTRANS mohl ověřit správnost osobních údajů, zpracování nemá právní základ, ale subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.

Výše uvedené žádosti a/nebo vyrozumění o požadavcích mohou být učiněny poštou na adresu sídla Správce. Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů spojených s poskytnutím zpracovávaných osobních údajů v souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení GDPR.

Žádosti a/nebo vyrozumění musí obsahovat údaje o jménu a příjmení, IČ a e-mailové adrese subjektu údajů za účelem ověření, že taková žádost a/nebo vyrozumění skutečně pochází od subjektu údajů.

Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany RAALTRANS nebo dalších zpracovatelů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje.